شهید چمران

فقر و بی چیزی بزرگترین ثروتی بود که خدای بزرگ به من ارزانی داشت. همت و اراده مرا
آن قدر بلند کرد که زمین و آسمان ها نیز در نظرم ناچیز شدند.

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.