زنـــــــــــدگـی در سه جمله !

مرحله اول:      وقت داری! انرژی داری! اما پول نداری!

مرحله دوم:     پول داری! انرژی داری! اما وقت نداری!

مرحله سوم:   پول داری! وقت داری! اما انرژی نداری!

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.